Avokati i Popullit pranon ankesën për Ligjin e Pagave, të bërë nga Sindikata e Policisë

0 minutes, 47 seconds Read

Sindikata e Policisë së Kosovës me datë 03.02.2023 ka dërguar Kërkesës për inicim të vlerësimit të kushtetutshmërisë së Ligjit nr. 08/L – 196 për pagat në Sektorin Publik tek Avokati i Popullit lidhur me shqetësimet për Ligjin e Pagave, përkatësisht: Neni 26 Shtesat për kushte specifike të punës (shtesat e rrezikshmërisë), Nenin 35 dhe 36 Kompensimet, kompensimi për kujdestari, punën gjatë natës dhe jashtë orarit të punës, Neni 44 Shtojcat e Ligjit, Shtojca Nr.5.1 – Policia e Kosovës dhe Shtojca nr, 10.6 e Projektligjit – nëpunësit e shërbimit civil, nëpunësi i administratës së shërbimit publik dhe nëpunësi teknik dhe mbështetës.

Ju njoftojmë së 13 Shkurt 2023, Nga avokati i Popullit kemi marrë njoftimin ku ka vendosur si të pranueshme ankesën, për hetimin e shkeljeve eventuale të pohuara. Ne vijim gjeni shkresën e bashkangjitur nga Avokati i Popullit.

Publikime te ngjashme