Connect with us

Kosovë

Nuk e deklaroi pasurinë, Gjykata e dënon me 700 euro gjobë ministren Rozeta Hajdari

Publikuar

me

Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal ka shpallur aktgjykimin kundër të akuzuares Rozeta Hajdari për veprën penale ‘Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare”, nga neni 430 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

E akuzuara Hajdari është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me gjobë në shumën 700 (shtatëqind) euro, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditëve nga dita kur ky Aktgjykim të bëhet i plotfuqishëm.

E akuzuara Rozeta Hajdari në cilësinë e zyrtares së lartë publike, si Ministre e Ministrisë së Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike në Qeverinë e Republikës së Kosovës, duke qenë e vetëdijshme për detyrimin e saj ligjor nuk e ka respektuar nenin 6 paragrafin 1 nën paragrafin 1.1 lidhur me nenin 7 të Ligji për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik.

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, në Gjykatën e Apelit, përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë.

Reklama