Lidhjet mes mafias Italiane dhe asaj Shqiptare, të përfshira politika, policia e gjyqësori!

HomeShqiperi

Lidhjet mes mafias Italiane dhe asaj Shqiptare, të përfshira politika, policia e gjyqësori!

Nga Huffingtonpost:

Marrëdhëniet midis ma.fieve italiane dhe shqiptare janë në zhvillim të vazhdueshëm. “Toka e Shqiponjave” tashmë është ko.lonizuar pjesërisht nga ma.fiet italiane. Kol.onizimi nuk synon si transferimin e grupeve kr.i.m.inale në atë zonë, por si bashkëpunim midis maf.ive që ndajnë interesa të ngjashëm, veçanërisht pas zhvillimeve të ardhshme ekonomike që priten për Shqipërinë.

Hyrja e ardhshme e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, për shembull, do të jetë një mundësi e shkëlqyeshme investimi për të dy ma.fiat. Roli dominues i k.r.im.it shqiptar në tra.fikun e dr.o.gës në Itali ka krijuar lidhje gjithnjë e më int.ensive midis dy orga.nizatave kr.i.m.inale, jo vetëm në tregun e dr.og.ës.

Në Itali, niveli i rre.zikut kr.im.inal të ma.five shqiptare i vendos ata në vendin e parë midis ma.fi.ve të huaja, të ndjekura nga ato nigeriane, kineze dhe evropiano- lindore, ruse, rumune dhe bullgare. Në frontin e tra.fikut të dr.og.ës, shqiptarët janë tani një garanci, si furnizues të lë.ndëve të para, ashtu si korrier dhe tregtar të dr.o.gës, pasi janë vendosur në vende të ndryshme evropiane dhe kanë krijuar marrëdhënie të qëndrueshme me traf.ikantët e dr.og.ës në çdo pjesë të globit. Pozicioni i favorshëm gjeografik i Shqipërisë ofron një lidhje të drejtpërdrejtë me Italinë, prandaj, edhe për këtë arsye, k.r.imi i organi.zuar italian ka shumë biznese të përbashkëta me atë shqiptar.

Ato variojnë nga dr.og.a në tr.af.ikun e a.r.më.ve, nga traf.ikimi i qen.ieve nje.rëzore te trafi.kimi i org.aneve. Si pasojë, rruga e Adriatikut nuk karakterizohet vetëm nga kalimi i dr.og.ës nga Shqipëria në Itali, por prek edhe pjesën tjetër të Evropës. Kr.im.ine.lët shqiptarë që mbërritën në Itali rreth tridhjetë vjet më parë, pas rënies së komu.nizmit, iu kushtuan vje.dhjeve të banesave, grab.itjeve dhe pros.tituc.ionit. Pastaj në Shqipëri ata filluan të rritnin dhe prodhonin m.a.ri.hu.anë në mënyrë të pavarur dhe në të njëjtën kohë ata u bënë hyrja më e sigurt në Evropë për he.r.o.in.ë nga Turqia dhe Afgan.istani. Këta faktorë të marrë së bashku kanë çuar në një kërcim cilësor, duke sjellë lumenj parash dhe duke zhvilluar aftësitë k.ri.mi.nale të shqiptarëve në tregtinë ndërkombëtare të dr.og.ës.

Sot ata kanë marr.ëdhënie të drejtpërdrejta me të gjitha ma.fiet italiane, asnjë nuk është e përjashtuar. Për arsye logjistike ata kanë një marrëdhënie mbizotëruese me ma.fien apuliane dhe me Ndranghetën. Ka pasur hetime që kanë çuar në Kamorra, ma.fia siçiliane dhe grupet k.ri.mi.nale romake. Zona bregdetare e Adriatikut ka përfshirë gjithashtu rajone të padyshimta si Molise, Abruzzo dhe Marshimet. Ma.fia italiane mund të hyjë e pashqetësuar në Shqipëri pasi tani është e heshtur dhe e orientuar drejt tregut dhe sjell shuma të mëdha parash për t’u pastruar që janë të përshtatshme për ekonominë shqiptare.

Shqipëria në të ardhmen do të jetë një vend me potencial të konsiderueshëm të zhvillimit ekonomik. Si pasojë, maf.iet italiane janë tashmë të gatshme të përfitojnë nga çdo sektor i shfrytëzueshëm ekonomikisht. Qeveria shqiptare do të duhet të përgatisë masat e nevojshme kundër infilt.rimit të kr.im.it të organizuar italian nëse nuk dëshiron të ndihmojë pasivisht dhe më pas t’i nënshtrohet fuqisë së tyre të pakufishme. Maf.ia jonë, në veçanti Ndrangheta, janë bërë shumëkombëshe të vërteta, që veprojnë në të gjitha fushat me zhvillim të gjerë ekonomik. Atje ku ka rritje ekonomike ka ma.fie që investon. Nëse në të ardhmen do të ketë zhvillim ekonomik të parashikuar në Shqipëri, pa dyshim që do të ketë prani të kr.im.it të organizuar që do të infiltrojë pa hyrë kurrë në konflikt me ma.fiet autoktone.

Qeveria shqiptare do të duhet të fillojë të lu.ft.ojë seriozisht ma. fi.en e saj dhe pastaj të fillojë të mendojë për ata që vijnë përtej kufirit. Shqipërisë do t’i duhet të zbatojë ndryshime serioze në kodin penal dhe procedurën penale në të ardhmen e afërt, për të forcuar masat shty.pëse kundër anëtarëve të organizatave maf.ioze. Modeli për tu inspiruar është padyshim ai i l.uf.tës kundër maf.ies italiane. Prandaj do të jetë e nevojshme të forcohet siguria e burgjeve; lu.f.timi i k.rim.it te organizuar dhe lidhjet me politikën dhe botën ekonomiko-financiare; lu.ft.uar ko.rrupsi.onin në mënyrë efektive; të përdorin izolimin total të të burgosurve të rrezikshëm, për të parandaluar komunikimin e tyre të jashtëm me organizatat k.ri.m.inale; e bëjnë sistemin më të efektshëm të konfi.skimeve dhe konf.iskimeve të pasurive maf. ioze.

Një tjetër problem me të cilin do të duhet të përballet është sistemi gjyqësor i cili duhet të reformohet dhe përmirësohet, duke e mbrojtur atë mbi të gjitha nga kor.ru.psioni dhe ndërhyrjet politike që dëmtojnë besueshmërinë dhe efektivitetin e tij. Marrëdhëniet dypalëshe të bashkëpunimit midis autoriteteve shqiptare dhe italiane në lu.f.tën kundër kr.im.it të organizuar do të duhet gjithashtu të përmirësohen.

Në Shqipëri ma.fiat kanë lidhje me klasën politike dhe shpesh janë në bashkëpunim me po.licinë dhe gjy.qësorin. Transparency International tregon Shqipërinë si vendi më i kor.rup.tuar në të gjithë zonën e Ballkanit. Parlamenti dhe qeveria do të ndoten nga ma.fia dhe të ardhurat nga tra.fiku i dr.og.ës përbëjnë pjesën thelbësore të sistemit të ko.rru.ptuar ekonomik dhe politik. Pa bashkëpunim të përgjegjshëm midis autoriteteve shqiptare dhe italiane do të jetë e vështirë në të ardhmen e afërt të merren rezultate të konsiderueshme në l.uf.tën kundër kr.im.it të organizuar në të dy vendet. Pa këto reforma, lidhja midis dy maf.ieve, në vend që të prishet, do të forcohet me rreziqe të reja, si pasojë, për Italinë dhe Shqipërinë./abcnews.al

COMMENTS