Deputetët do të shqyrtojnë edhe raportet vjetore të Komisionit të Pavarur të Mediave për vitin 2021, Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2021, atyre të Ndërmarrjeve Publike Qendrore për vitin 2020.

Pikë e rendit të ditës është edhe shqyrtimi i raportit me rekomandime nga mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit për Mbikëqyrjen Elektronike të Personave të Cilëve u Kufizohet Lëvizja me Vendim të Gjykatës, shqyrtimi i Raportit me rekomandime nga mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit për Noterinë, si dhe shqyrtimi i Rekomandimeve të dala nga shqyrtimi i Raportit të Auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Universitetit të Prishtinës për vitin 2021.

Në seancën e sotme plenare janë paraparë për diskutim edhe pikat e papërfunduara nga seanca e 4 gushtit 2022, votimi në lexim të dytë i Projektligjit për Qeverinë e Kosovës, ai i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për noterinë dhe shqyrtimi i strategjisë së sigurisë së Kosovës 2022-2027.

Po ashtu, në rend dite janë zgjedhja e një anëtari të Bordit të RTK-së, nga komuniteti shqiptar, shqyrtimi i rekomandimeve të dala nga shqyrtimi i raportit të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të RTK-së 2021 dhe raportit të auditimit të performancës menaxhimi i fondeve publike në RTK, dhe formimi i komisionit ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një anëtar të KPM-së.