Gjykata Komerciale vendos masën e përkohshme, Klan Kosova mund të vazhdoj punën!

1 minute, 52 seconds Read

Gjykata Komerciale e Kosovës ia ka aprovuar kërkesën Klan Kosovës për shtyrje të vendimit të Komisionit për Shqyrtimin e Ankesave për Regjistrimin e Bizneseve dhe atij të ARBK-së, për marrje të licencës.

“Gjykata shqyrtoi pretendimet e paditësit të paraqitura në kërkesën për shtyrjen e ekzekutimit të vendimeve kontestuese dhe vlerësoi se në rastin konkret janë plotësuar kushtet ligjore për të aprovuar të njëjtën pasi që paditësi ka argumentuar faktin se ekzekutimi i vendimeve do ti sillte dëm i cili vështirë do të riparohej, si dhe ka argumentuar se shtyrja nuk është në kundërshtim me interesin publik, e as që shtyrja do t’i sillte ndonjë dëm të madh palës kundërshtare, përkatësisht personit të interesuar, kushte këto të përcaktuara në nenin 22 par.2 të LKA-së”, thuhet ndër të tjera në vendimin e Gjykatës Komerciale.

Në vendimin e Komerciales, thuhet se gjykata ka marrë parasysh se pezullimi i certificates së biznesit do t’I sillte dëme të pariparueshme mediumit.

“Gjykata vlerëson se ekzekutimi i vendimeve kontestuese paditësit do ti sillte dëme vështirë të riparueshme pasi që ekzekutimi i vendimit për pezullimin e certifikatës së biznesit në parim e pezullon dhe e lë pa efekt regjistrimin e paditësit si person juridik, i cili regjistrim sipas nenit 4 të Ligjit Nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare i jep të drejtën për të ushtruar veprimtari ekonomike në Kosovë”.

Në vendim, më tej thuhet se Klan Kosova ka bërë përmirësimet e nevojshme të të dhënave të biznesit.

“Gjykata po ashtu vlerëson faktin se paditësi e ushtron funksionin e ofruesit të shërbimeve mediale audiovizuale dhe përderisa vazhdimi i ushtrimit të njëjtit funksion nuk përbën shkelje të interesit publik, gjykata në këtë rast vlerëson se mos shtyrja e ekzekutimit të vendimeve kontestuese do të ishte pikërisht në kundërshtim me interesin publik dhe garancioneve që përcaktohen në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe instrumentet ndërkombëtare të zbatueshme në Kosovë për lirinë e mediave”.

Publikime te ngjashme