fbpx

Bordi ul çmimin e naftës për litër, rrit benzinën

HomeLajmeShqiperi

Bordi ul çmimin e naftës për litër, rrit benzinën

Bordi i Transparencës ka vendosur të ulë çmimin e naftës. Sipas çmimeve të reja të tregtimit të karburanteve në vend një litër naftë do të tregtohet më 258 lekë, nga 261 lekë që tregtohej më parë.

Në ulje të lehtë është dhe çmimi gazit. Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gaz, do të jetë 83 lekë/litri, ose tre lekë më pak nga se ishte.

Kurse çmimi i benzinës ka një rritje të lehtë. Një litër benzinë do të jetë 239 lekë në pikat e shitjes me pakicë.

NJOFTIMI I BORDIT TË TRANSPARENCËS

Bordi i Transparencës dhe Kufizimit të Përkohshëm të çmimeve të tregtimit me shumicë/pakicë të nënprodukteve të naftës dhe të gazit, në mbështetje të nenit 21/3 të aktit normativ nr. 5, datë 12.03.2022 si dhe nenit 21/5 5 “Metodologjia e llogaritjes së çmimit” të aktit normativ nr. 8, datë 25.03.2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin 8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar;

VENDOSI

Të miratojë çmimet tavan/maksimal të tregtimit me shumicë dhe pakicëtë nënprodukteve të naftës, për Benzinë  (Prem  Unl 10 ppmtë standardit SSHEN 2282018) Gazoil  (10 ppm  ULSD të standardit SSHEN 5902018) dhe gazin e lëngshëm të naftës (Propan/Butan).

Çmimet e miratuara  nga Bordi, reflektojnë:

Çmimet e tregjeve ndërkombëtare të një dite pune më parë nga mbledhja e Bordit, të publikuara nga agjencia ndërkombëtare “S&P Global Platts” në USD datë 22.06.2022, në kushtet e lëvrimit FOB Med, për gazoilin e standardit SSHEN 5902018 dhe benzinën e standardit SSHEN 2282018

Vlerën “premio” sipas faturës së importimit të deklaruar në Doganë nga  shoqëritë e tregtimit me shumicë për gazoilin e standardit SSHEN 5902018 dhe benzinën e standardit SSHEN 2282018, dhe mbi bazen e së cilës kryhet transaksioni i pagesës.

Totali i vlerës së përftuar ( FOB Med + Premio),konvertohet në lekë sipas kursit fiks të shpallur zyrtarisht nga Banka e Shqipërisë një ditë më parë.

Marzhin bruto3 lekë/litri (perfshire TVSH)  për shoqëritë e tregtimit me shumicë. Me këtë marzh bruto, mbulohen kostot e depozitimit, mirembajtjes, transportit, amortizimi, paga, kontribute, shpenzime interesi, tarifa e taksa te tjera pas zhdoganimit, furnitura e sherbime  etj.

Mbi vlerën  që rezulton sa më sipër, shtohen detyrimet e pagueshme në import:

ii.taksë qarkullimi;

iii.taksë karboni;

iv.TVSH në import;

v.tarifë markimi dhe skanimi;

Vleraqë rezulton  (a-e), përbën çmimin e shitjes me shumicë.

Mbi çmimin e shitjes me shumicëqë rezulton, shtohet marzhi bruto i tregtimit me pakicë12 lekë/litri (peërfshirë TVSH-në). Me këtë marzh bruto, mbulohen kostot e qerase apo  amortizimit, mirëmbajtjes, paga, kontribute, shpenzime interesi, tarifa licensimi e rilicensimi,  taksa të tjera lokale, furnitura e sherbime  etj.

Vleraqë rezulton (f+g) përbën çmimin e shitjes me pakice me TVSH, i cili duhet të shpallet në tabelën e shitjes në stacionet e tregtimit tëkarburanteve.

Për rastin e GLN-së(gazi lëngshëm i naftës) çmimi përcaktuar sipas faturës së importimit të siguruar nga shoqëritë e tregtimit me shumicë nr. 20220607/239.2.2, date 07.06.2022 ( IB GAZ AG).

Të dhënat e bursës së nënprodukteve të naftës  FOB Med  dhe cmimet e tregtimitdatë 22.06.2022mbi të cilat janë kryer llogaritjet:

Benzine(Prem Unl 10 ppm) FOB  MED 1.324 USD/Ton

Gazoil (10ppm ULSD) FOB MED  1.325  USD/Ton

3.1 Çmimet tavan( max), për shitjen me shumicë të produkteve:

246 Lekë/litri për gazoilin 10 ppm  ULSD të standardit SSHEN 5902018;

227 Lekë/litri për benzinën Prem  Unl 10 ppm të standardit SSHEN 2282018;

71 Lekë /litri për gazit të lëngshëm të naftës;

3.2 Çmimet tavan ( max) për shitjen me pakicë të produkteve:

258 Lekë/litri për gazoilin 10 ppm  ULSD të standardit SSHEN 5902018;

239 Lekë/litri për benzinën Prem  Unl 10 ppm të standardit SSHEN 2282018;

83 Lekë /litri për gazit të lëngshëm të naftës;

Çmimet e miratuara janë çmime tavan/maksimal dhe asnjë operator ekonomik nuk mund t’i tregtojë këto nënprodukte mbi çmimet tavan të Vendimit të Bordit. Çdo operator ekonomik me shumicë dhe pakicë, është i lirë t’i tregtojë këto nënprodukte me çmime më të ulta se çmimet tavan/maksimale të miratuara në Bord.

Efektet e këtij vendimi fillojnë datë 23.06.2022, ora 18.00, deri në një njoftim të dytë të marrë në mbledhjen e radhës. Këto cmime janë në fuqi deri në mbledhjen e radhës së Bordit dhe ndryshojnë bazuar në efektet e ndryshimit  të cmimeve të Bursës për nënproduktet benzine dhe gazoil dhe ndryshimeve tëkursit të këmbimit të Dollarit Amerikan.

Ky vendim është i detyrueshëm për të gjitha shoqëritë që tregtojnë me shumicë/pakicë produktet dhe nënproduktet e naftës dhe gazit, në zbatim të aktit normativ nr. 5, datë 12.03.2022 dhe nr. 8, datë 25.03.2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin 8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar.

COMMENTS

x