Ankesa e Spanjës në Gjykatën e Apelit e përjashton Kosovën nga Organi i Rregullatorëve Evropianë të Komunikimeve Elektronike

3 minutes, 44 seconds Read

Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian (GJED) ka anuluar vendimin e Komisionit për lejimin e pjesëmarrjes e Kosovës në Organin e Rregullatorëve Evropianë të Komunikimeve elektronike.

Vendimi është marrë pas ankesës së Spanjës.

Sipas trupit gjykues të GJED-së ky anulim nuk ka lidhje me faktin se Kosova nuk njihet si shtet Sovran nga Bashkimi, si dhe nga disa Shtete Anëtare Organi i Rregullatorëve Evropianë të Komunikimeve Elektronike (BEREC).

Mosmarrëveshja për pjesëmarrjen e Kosovës në këtë organ evropian ishte ngritur në mars të vitit 2019, kur Komisioni Evropian kishte autorizuar disa vende të Ballkanit – përfshirë Kosovën – të marrin pjesë në detyrat e bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve rregullatore kombëtare dhe BEREC.

Tre muaj pas këtij vendimi, Spanja kishte paraqitur një ankesë në Gjykatën e Bashkimit Evropian (GJED) për ta anuluar atë.

Spanja kishte tentuar ta bllokonte pjesëmarrjen e Kosovës edhe më parë, por ankesa ishte hedhur poshtë herën e parë nga Gjykata e Drejtësisë së BE-së.

Më pas, Spanja ishte ankuar në Apelin e Gjykatës së Drejtësisë të BE-së dhe e ka fituar tashmë lëndën.

Argumentimi i Spanjës:

Spanja kishte argumentuar gjithashtu para Gjykatës së Përgjithshme se Komisioni kishte devijuar nga procedura e vendosur për pjesëmarrja e NRA-ve nga vendet e treta në BEREC. Gjykata e Përgjithshme vuri në dukje se as Rregullorja BEREC dhe as ndonjë tjetër Rregulloret e Unionit i kanë dhënë kompetencë Zyrës së BEREC ose një organi tjetër të vendosë aranzhimet e punës të zbatueshme për pjesëmarrjen e NRA-ve nga vendet e treta, në mënyrë që Komisioni ishte kompetente, sipas nenit 17 TEU, për të vendosur në mënyrë të njëanshme marrëveshje pune.

Sipas vendimit, Gjykata e Përgjithshme ka bërë gabim ligjor edhe në këtë pikë, që nga juridiksioni për të vendosur aranzhimet e punës të zbatueshme për pjesëmarrjen e NRA-ve nga vendet e treat BEREC dhe Zyra BEREC. Interpretimi i Gjykatës së Përgjithshme nuk pajtohet me pavarësinë e BEREC dhe keqkupton shpërndarjen e kompetencave ndërmjet, nga njëra anë, Komisionit dhe, nga ana tjetër, BEREC dhe Zyrës së BEREC, Komisioni ka vetëm një funksion kontrolli sipas Rregullores.

Për shkak të këtij gabimi, vendimi i Gjykatës së Përgjithshme ishte anuluar. Mosmarrëveshja është në një gjendje për t’u gjykuar, Gjykata vendos vetë të vendosë përfundimisht për të dhe anulon edhe vendimin e Komisionit, pasi ky i fundit nuk ishte i kualifikuar për ta miratuar atë.

Megjithatë, për të mos rrezikuar pjesëmarrjen e NRA të Kosovës në BEREC, Gjykata vendos të mbajë efektet e vendimit të Komisionit deri në hyrjen në fuqi të çdo marrëveshjeje të re për e lidhur ndërmjet BEREC-it, Zyrës së BEREC-it dhe NRA-së së Kosovës.

Ruajtja e efekteve të këtij vendimi megjithatë, nuk mund të kalojë një periudhë të arsyeshme prej gjashtë muajsh nga sot.

***

Nga viti 2018, Komisioni ka ndërmarrë veprime për zhvillimin e shoqërisë dixhitale dhe përafrimin e legjislacionit të këtyre vendeve me Legjislacioni i Unionit. Një nga këto veprime konsistonte në integrimin e Ballkanit Perëndimor në organet e rregullore ose në grupet ekzistuese të ekspertëve, si BEREC.

Në mars 2019, Komisioni miratoi gjashtë vendime në lidhje me pjesëmarrjen e NRA-ve nga këto vende në BEREC. Ajo veçanërisht pranoi NRA-në e Kosovës për të marrë pjesë në Këshillin e Rregullatorëve dhe në grupet punuese të BEREC si dhe Bordit Administrativ të Zyrës BEREC.

Në qershor 2019, Spanja ngriti para Gjykatës së Përgjithshme të Bashkimit Evropian një padi për anulimin e vendimit e cila padi u rrëzua me vendimin e 23 shtatorit 2020, Spanja kundër Komisionit (T-370/19).

Spanja argumentoi para Gjykatës së Përgjithshme se vendimi i Komisionit shkel dispozitën aktuale Rregullorja BEREC për bashkëpunimin e kësaj të fundit me organet e Bashkimit, vendet e treta dhe organizatat ndërkombëtare, sepse Kosova nuk do të ishte “vend i tretë” në kuptim të kësaj dispozite.

Gjykata e Përgjithshme u shpreh se koncepti “vend i tretë” në kuptimin e kësaj dispozite nuk është i barabartë me atë të “shtetit./Telegrafi/

Publikime te ngjashme